top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN AMMI Candles

 

Definities

 

 1. AMMI Candles: AMMI Candles, gevestigd te Hoofddorp onder KvK nr. 78055040.

 2. Klant: degene met wie AMMI Candles een overeenkomst is aangegaan.

 3. Partijen: AMMI Candles en klant samen.

 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt. 

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens AMMI Candles.

 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

 

Prijzen

 

 1. Alle prijzen die AMMI Candles hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijke anders vermeld of overeengekomen. 

 2. Alle prijzen die AMMI Candles hanteert voor haar producten of diensten, op haar website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan AMMI Candles te allen tijde wijzigen. 

 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die AMMI Candles niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling. 

 

Samples

 

Indien de klant een sample van een product heeft ontvangen, dan kan hij/zij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de te leveren producten met het sample overeenstemmen. 

 

Gevolgen niet tijdig betalen

 

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is AMMI Candles gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend. 

 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan AMMI Candles.

 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitenrechtelijke incassokosten. 

 4. Wanneer de klant niet tijdig betaald, mag AMMI Candles haar verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn/haar betalingsverplichting heeft voldaan. 

 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van AMMI Candles op de klant onmiddellijk opeisbaar.

 6. Weigert de klant zijn/haar medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door AMMI Candles, dan is hij/zij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan AMMI Candles te betalen.
   

Recht van reclame

 

 1. Zodra de klant in verzuim is, is AMMI Candles gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten. 

 2. AMMI Candles roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.

 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan AMMI Candles, tenzij partijen hierover andere afspraken maken. 

 4. De kosten voor het terughalen of- brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

 

Herroepingsrecht

 

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:

 

 • Het product niet is gebruikt/aangestoken.

 • Het niet product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast.

 

 1. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan op de dag nadat de consument het laatste product heeft ontvangen van 1 bestelling.

 2. De consument kan zijn/haar beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@ammicandles.nl, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van AMMI Candles, www.ammicandles.nl, kan worden gedownload. 

 3. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn/haar herroepingsrecht te retourneren aan AMMI Candles, bij gebreke waarvan zijn/haar herroepingsrecht komt te vervallen. 

 4. De kosten voor retourneren komen allen voor rekening van AMMI Candles indien de volledige bestelling wordt geretourneerd.  

 5. Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal AMMI Candles deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de consument, op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan AMMI Candles heeft geretourneerd. 

 

Opschortingsrecht

 

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten. 

 

Retentierecht

 

 1. AMMI Candles kan een beroep doen op haar retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van AMMI Candles heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. 

 2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan AMMI Candles. 

 3. AMMI Candles is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn/haar retentierecht.
   

Verrekening

 

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan AMMI Candles te verrekenen met een vordering op AMMI Candles.

 

Eigendomsvoorbehoud

 

 1. AMMI Candles blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn/haar betalingsverplichtingen ten aanzien van AMMI Candles op grond van wat voor met AMMI Candles gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming. 

 2. Tot die dat kan AMMI Candles zich beroepen op haar eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. 

 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bewaren. 

 4. Indien AMMI Candles een beroep doet op haar eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft AMMI Candles het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen. 

 

Levering

 

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

 2. Levering vindt plaats bij AMMI Candles, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. 

 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres. 

 4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft AMMI Candles het recht om haar verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. 

 5. Bij te late betaling is er sprak van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan AMMI Candles kan tegenwerpen. 

 

Feitelijke levering

 

De klant dient ervoor zorgt te dragen dat de feitelijke levering van de door hem/haar bestelde producten tijdig kan plaatsvinden. 

 

Transportkosten

 

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken. 

 

Verpakking en verzending

 

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan AMMI Candles niet aansprakelijk ka worden gehouden voor eventuele schade. 

 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij/zij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan AMMI Candles, bij gebreke waarvan AMMI Candles niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade. 

 

Bewaring

 

 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant. 

 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant. 

 

Garantie

 

 1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk€ fabricage, constructie of materiaal. 

 2. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage van een schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van et defect niet duidelijk kan worden vastgesteld. 

 3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over de op de klant op het moment waarop deze juridische en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt. 

 

Ruilen

 

 1. Ruilen is alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 

 • Ruilen vindt plaats binnen 7 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur of bon.

 • Het product wordt teruggebracht in de originele verpakking c.q. met de alsnog aangehechte originele (prijs)kaartjes.

 • Het product nog niet is gebruikt/ aangestoken. 

 

 1. Afgeprijsde artikelen en op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de klant aangepaste artikelen kunnen niet worden geruild. 

 

Vrijwaring

 

De klant vrijwaart AMMI Candles tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door AMMI Candles geleverde producten en/of diensten. 

 

Klachten

 

 1. De klant dienst een door AMMI Candles geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen. 

 2. Beantwoord een geleverd product niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant AMMI Candles daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 week na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 

 3. Consumenten dienen AMMI Candles uiterlijk binnen 2 weken na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.

 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat AMMI Candles in staat is hierop adequaat te reageren. 

 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen. 

 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat AMMI Candles gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dat zijn overeengekomen. 
   

Ingebrekestelling

 

 1. De klant dienst ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan AMMI Candles.

 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling AMMI Candles ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 

 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

 

Als AMMI Candles een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is in ieder geval hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan AMMI Candles verschuldigd zijn. 

 

Aansprakelijkheid AMMI Candles

 

 1. AMMI Candles is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid. 

 2. Indien AMMI Candles aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor de directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst. 

 3. AMMI Candles is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden. 

 4. Indien AMMI Candles aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrijf dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of(gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

 6. AMMI Candles is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die afnemers oplopen na besluit de producten te consumeren.

 

Vervaltermijn

 

Elk recht van de klant op schadevergoeding van AMMI Candles vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek. 

 

Recht op ontbinding

 

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer AMMI Candles toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichten, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 

 2. Is de nakoming van de verplichting door AMMI Candles niet blijven of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat AMMI Candles in verzuim is. 

 3. AMMI Candles heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn/haar verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien AMMI Candles kennis heeft genomen van omstandigheden die hem/haar goede grond geven om te verzen dat de klant zijn/haar verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 

 

Overmacht

 

 1. In aanvulling op het bepaalde artikel 675 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van AMMI Candles in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan AMMI Candles kan worden toegerekend in een van de wil van AMMI Candles onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van haar verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichting in redelijkheid niet van AMMI Candles kan worden verlangd. 

 2. Tot in de lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen natuurrampen etc.); wanprestaties en overmacht van de toeleveranciers, bezorgers of anderen derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer en telefoonstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en na werkonderbrekingen.

 3. Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor AMMI Candles 1 of meerdere verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat AMMI Candles er weer aan kan voldoen. 

 4. Vanaf het moment dat een overmacht situatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.  

 5. AMMI Candles is in een overmacht situatie geen enkele (schade) vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

 

Wijziging van de overeenkomst

 

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan. 

 

Wijziging algemene voorwaarden

 

 1. AMMI Candles is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal AMMI Candles zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken. 

 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 

 

Overgang van rechten

 

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van AMMI Candles.

 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 

 1. Wanneer een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 

 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in geval vervangen door een bepaling die het dichts in de buurt komt van wat AMMI Candles bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had. 

 

Toepasselijk recht en bevoegd rechter

 

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar  AMMI Candles is gevestigd/ praktijk houdt/ kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. 


 

Opgesteld op 15 mei 2020.

bottom of page